3

KRAJINA 2017-2022

Fotografii krajiny chápu jako výzkum neznámého prostoru za hranicí svého důvěrného a civilizovaného působení. Na hranici města, modernity, technologií a pokroku. Původní prostor krajiny, kde byl možná dříve klíč k chápání dějů a vztahů snadněji dostupný, je dnes nadobro ztracen a zapomenut, pouto je zpřetrháno, smysly oslabeny. Stojím v krajině, v úžasu zahlcen nadbytečným a mnou nečitelným množstvím vjemů a informací. Snažím se o redukci vedoucí směrem tam, kam jsem se dosud nedostal. Ordo ab chao. Něžným a opatrným mýcením s nadějí dostat se blíže.

I understand landscape photography as an exploration of an unknown space beyond my intimate and civilized experience. On the border of the city, modernity, technology and progress. The original space of the landscape, where perhaps the key to understanding events and relationships was once more easily accessible, is now lost and forgotten for good, the bond is broken, the senses weakened. I stand in the landscape, in awe, overwhelmed by a superfluous and unreadable mass of sensations and information. I’m trying for a reduction leading in a direction where I haven’t gone yet. Ordo ab chao. Gentle and careful clearing in the hope of getting closer.

ZIMA 2023

Fotím …
Ongoing …

ARCHIV 1993-1996

Fotografie pořízené velkoformátovou kamerou Sinar F na film 4×5“ nebo 6x12cm. Z doby, kdy mě začala fotografie krajiny zajímat velmi podobným způsobem, jako ji vnímám dnes a jak jsem se k ní i po tolika letech i vrátil.

Photographs taken with Sinar F large format camera on 4×5″ or 6x12cm film. From the time when I became interested in landscape photography in a very similar way to how I perceive it today and how I have returned to it after so many years.

PANSKÁ SKÁLA – 2020

Zvláštní místo. Slavná filmová lokace díky natáčení známé pohádky na které vyrostlo už několik generací. Občas jezdím kolem autem, je vidět hned u silnice, nemám to ani 50km. Přesně to atraktivní turistické místo přitahující davy turistů, kde vzniká na velmi malé ploše nekonečně velké množství fotografií. Pravě z toho důvodu mne příliš fotograficky nepřitahovalo.
Má vůbec smysl vydat se na tak fotografované místo a fotit? link ↗

A special place. A famous film location thanks to the filming of a famous fairy tale that several generations have grown up on. I sometimes drive by it, you can see it just off the road, it’s not even 50km away. Exactly the kind of attractive tourist spot that attracts crowds of tourists, where an infinite number of photographs are taken in a very small area. It was for that very reason that it didn’t attract me much photographically.
Does it even make sense to go to such a photographed place and take pictures? link

PANSKÁ SKÁLA – 2017

Přestože je Panská skála nedaleko, fotil jsem tu jen 4x, z toho dvakrát zakázkově využívající krajinu jako vizuálně zajímavé kulisy. A jen dvakrát jsem zkusil fotit pro sebe. Poprvé jsem přijel na obhlídku k budoucímu komerčnímu focení, tenkrát se mi skála ukryla v mlze a nečekaně překvapila nepohlednicovou vizualitou. Při druhém focení v roce 2020 jsem měl jednoduše štěstí, navzdory perfektnímu podvečernímu světlu a počasí chyběly davy turistů.

Although Panská skála is nearby, I have only photographed here 4 times, twice on assignment using the landscape as a visually interesting backdrop. And only twice have I tried to take photos for myself. The first time I came to scout for a future commercial shoot, and that time the rock was hidden in the fog and unexpectedly surprised me with its non-postcard visuals. On the second shoot in 2020 I was simply lucky, despite the perfect early evening light and weather, the crowds of tourists were absent.

LIBEREC-PRAHA 2014-2022

Z okna autobusu, dálnice Praha – Liberec – Praha, iPhone (2014-2022).

From a bus window, Prague – Liberec – Prague motorway, iPhone (2014-2022).

JEŠTĚD 17.-18.12. 2020

Ještěd 1012m n.v.
Ještěd není jen tak obyčejný kopec, trochu se ostýchám napsat hora. Je to kopec, na který koukám z okna doma v Liberci. Kontroluji tím směrem automaticky počasí, nebo se jenom potěším pohledem. Nepřestává mne překvapovat hra nekonečných světelných a atmosférických variací jednoho jediného motivu. Na vrcholu stojí geniální stavba ikonického hotelu a televizního vysílače architekta Hubáčka – odvážný a silným větrem ošlehaný rotační hyperboloid. Kovový špendlík zapíchnutý na mapě mého světa v místě s označením „tady jsem doma“.
17.-18. prosince 2020
Tento soubor fotografií vznikl během jednoho temného odpoledne, noci a rána stráveného na hotelu Ještěd, v posledním možném termínu před uzavřením hotelu na neurčito kvůli pandemickému lockdownu. V soukolí velkých dějin jsem se na hotelu ocitl s fotoaparátem ve vzácné chvíli svého soukromého příběhu, kdy jsem se ženou slavil 20. výročí svatby. Není náhodou, že i má svatba je s kopcem propojena, odehrála se v lanovce cestou nahoru.

Ještěd 1012m above sea level
Ještěd is not just an ordinary hill, I’m a bit shy to write mountain. It is a hill that I look at from my window at home in Liberec. I automatically check the weather from that direction, or just enjoy the view. The play of endless light and atmospheric variations of a single motif never ceases to amaze me. At the top stands the ingenious construction of the iconic hotel and television transmitter by architect Hubáček – a bold and wind-whipped rotating hyperboloid. A metal pin stuck on the map of my world in a place marked “here I am at home”.
17-18 December 2020
This set of photographs was taken during a dark afternoon, night and morning spent at the Hotel Jested, the last possible date before the hotel closed indefinitely for a pandemic lockdown. In the gears of big history, I found myself at the hotel with my camera at a rare moment in my personal story, when my wife and I were celebrating our 20th wedding anniversary. For it is no coincidence that my wedding is also connected to the hill; it took place in the cable car on the way up.